REGULAMIN WARSZTATÓW ORAZ ZAJĘĆ TANECZNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ WORSHIP STYLE

 1. Organizatorem warsztatów oraz zajęć tanecznych jest Worship Style Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Borzęcinie przy ul. Jaskółcza 32, 83-000 Borzęcin , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000959851, numer NIP 6040229462, REGON: 52147434100000, zwany dalej „Organizator”.
 2. Z Organizatorem można kontaktować się mailowo na adres: kontakt@worshipstyle.pl
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców jak i do Przedsiębiorców na prawach konsumenta, korzystających z usług Organizatora. Przedsiębiorców na prawach konsumenta będą dotyczyć postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą Konsumenta, chyba, że wyraźne zaznaczono w poszczególnych punktach inaczej. Regulamin określa zasady korzystania z usług oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Warsztatów oraz Zajęć Tanecznych prowadzonych przez Worship Style. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Organizator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności.
 5. Organizator organizuje warsztaty i zajęcia taneczne do muzyki chrześcijańskiej, które mają na celu uwielbienie Boga oraz rozwój uczestników warsztatów i zajęć w wymiarze: biologicznym, psychicznym, społecznym i duchowym.
 6. Warsztaty oraz zajęcia są organizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Oferta warsztatów i zajęć są umieszczone na stronie https://WorshipStyle.pl/
 
§1 DEFINICJE
 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin warsztatów i zajęć tanecznych dostępny pod adresem https://worshipstyle.pl/regulamin
 2. ORGANIZATOR – WORSHIP STYLE SP. Z O.O z siedzibą w Borzęcinie przy ul. Jaskółcza 32, 83-000 Borzęcin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000959851, NIP 6040229462, REGON: 52147434100000, kapitał zakładowy w wysokości 5000 PLN, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców zawartą w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowana przez Piotra Kiepuszewskiego – Prezesa Zarządu, adres poczty elektronicznej: kontakt@worshipstyle.pl
 3. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. SYSTEM – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem
 5. SERWIS – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem internetowym kursy.worshipstyle.pl
 6. FORMULARZ REJESTRACJI, FORMULARZ ELEKTRONICZNY – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający wysłanie zgłoszenia na warsztaty lub zajęcia.
 7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na podstronie pod adresem https://kursy.worshipstyle.pl/zamowienie/ umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży i płatności.
 8. KOSZYK – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 9. DOWÓD ZAPŁATY – faktura elektroniczna lub paragon elektroniczny wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 10. KLIENT, UCZESTNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; lub (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Organizatorem.
 11. KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca z Organizatorem umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Serwisu.
 13. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba mająca wpis do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jednocześnie dokonuje transakcji firmowej, niezwiązanej z działalnością zawodową zamawiającego.
 14. USŁUGA – świadczona przez Organizatora na rzecz Użytkownika płatna usługa polegającą na prowadzeniu zajęć lub warsztatów tanecznych.
 15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi z Organizatorem.
 16. PŁATNOŚĆ – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem płatności internetowych PayU.
 17. UMOWA – umowa dostępu do serwisu zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem.
 18. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie.
 19. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Organizatorem za pośrednictwem Serwisu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług.
 20. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Organizatora cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 21. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
 22. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator zapewnia Uczestnikom warunki odpowiednie do efektywnego przeprowadzenia warsztatów/zajęć.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca przeprowadzenia warsztatów/zajęć.
 3. W przypadku zmiany terminu lub miejsca warsztatów/zajęć Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy przed ich rozpoczęciem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu warsztatów/zajęć z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do rekompensaty z tego tytułu.
 5. W przypadku wydarzenia organizowanego z udziałem zaproszonych prelegentów/prowadzących, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany prelegentów/prowadzących. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do rekompensaty z tego tytułu.
 6. Organizator lub osoba upoważniona udziela informacji Uczestnikom dotyczących zmian lub zasad organizacji warsztatów/zajęć mailowo lub telefonicznie.
 

§ 3 RODZAJE I FORMY WARSZTATÓW / ZAJĘĆ

 1. Zajęcia obejmują spotkania cykliczne odbywające się w określonych odstępach czasu, warsztaty prowadzone są przez jeden dzień, weekendowo, przez klika dni lub cyklicznie. Warsztaty poza nauką tańca mogą obejmować min. konferencje, eucharystię, wspólną modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu.
 2. W przypadku opłat za zajęcia dla dorosłych Uczestnik może wykupić pojedyncze zajęcia, pakiet zajęć miesięcznych lub sześciomiesięcznych. Wszystkie opłaty dotyczą jednej osoby. W przypadku opłat grupowych, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie warsztatów.
 3. W przypadku opłat za warsztaty Uczestnik ponosi opłatę jednorazową za cały czas trwania warsztatu lub w ratach indywidualnie uzgodnionych z Worship Style.
 4. W przypadku opłat za zajęcia dla dzieci na terenie szkoły lub przedszkola, Uczestnik wykupuje pakiet zajęć rocznych (2 semestry szkolne). W tym przypadku, Uczestnik może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.
 5. W przypadku zapisów na określone warsztaty, wymagane będzie dokonanie opłaty rezerwacyjnej, gwarantującej udział Uczestnika w warsztatach. Uczestnik zostanie poinformowany o jej wysokości najpóźniej przy dokonaniu zapisu na warsztaty.
 6. Informacje o obowiązujących zniżkach i promocjach znajdują się na stronie https://WorshipStyle.pl/
 

§ 4 ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W WARSZTATACH I ZAJĘCIACH

 1. Organizator ustala minimalną oraz maksymalną liczbę uczestników warsztatów/zajęć. W przypadku braku wystarczającej ilości uczestników, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów/zajęć. W takiej sytuacji Uczestnik nie ponosi kosztów warsztatów/zajęć, które się nie rozpoczęły, a w przypadku rozwiązania grupy tanecznej, Organizator zwraca proporcjonalne koszty warsztatów/zajęć, które się nie odbyły.
 2. Zgłoszenia do udziału w warsztatach/zajęciach odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie https://www.WorshipStyle.pl lub na fanpage’u https://www.facebook.com/TaniecUwielbienia
 3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w warsztatach / zajęciach wyłącznie za zgodą rodziców / opiekunów prawnych. Rodzice / opiekunowie osób niepełnoletnich zobowiązani są do dostarczenia zgody na piśmie Instruktorowi lub przesłanie skanu zgody mailowo na adres kontakt@worshipstyle.pl w terminie 14 dni od wysłania formularza. Wzór zgody zostanie wysłany na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
 

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach/zajęciach jest dokonanie zapisu drogą elektroniczną oraz dokonanie opłaty według wybranej przez siebie opcji w zgłoszeniu. Cena uczestnictwa jest podana w zgłoszeniu, może się różnić w zależności od formy i rodzaju organizowanych warsztatów/zajęć.
 2. Przy wysyłaniu formularza elektronicznego Uczestnik w sposób, nie budzący wątpliwości, zostaje poinformowany o tym, że wysłanie formularza jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
  1. przelewem poprzez elektroniczny system płatności PayU
  2. płatność w ratach za pomocą PayU
  3. przelewem bankowym
  4. blik
  5. kartą płatniczą
  6. zwykłym przelewem na podstawie faktury VAT z terminem płatności 14 dni w przypadku zamówień składanych poprzez e-mail.
 4. Płatności, w zależności od wyboru Klienta, są obsługiwane przez dany system płatności.
 5. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia warunków udziału w warsztatach/zajęciach. W tym celu niezbędny jest kontakt z biurem Organizatora poprzez formularz w zakładce kontakt na stronie www.worshipstyle.pl lub mail kontakt@worshipstyle.pl.
 6. Każdy Uczestnik po dokonaniu rejestracji ma obowiązek opłacić swój udział w warsztatach/zajęciach niezwłocznie, najpóźniej do 3 dni po przesłaniu zgłoszenia.
 7. Organizator wystawia fakturę za zapłatę w oparciu o dane zawarte w formularzu.
 8. Opłatę za warsztaty/zajęcia należy uiścić na konto:

WORSHIP STYLE spółka z o.o., 
55 1090 1098 0000 0001 4998 6969

 wpisując w tytule:
Warsztaty/Zajęcia Worship Style, miasto, termin zajęć/warsztatów, imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail

 w przypadku opłaty za zajęcia/ warsztaty dla dzieci należy podać:
nazwę szkoły/ przedszkola, imię i nazwisko uczestnika

9.   Forma potwierdzenia płatności dla Klienta:

  1. Zawierając Umowę sprzedaży i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur lub paragonów w formie elektronicznej.
  2. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej bądź paragonów w takiej samej formie jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur bądź paragonów w formie papierowej. Jednocześnie zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie pozbawia go możliwości do otrzymania faktur w wersji papierowej. W celu otrzymania wersji papierowej Klient powinien wyrazić chęć otrzymania wersji papierowej faktury bądź paragonu pisząc na adres kontakt@taniecuwielbienia.pl
  3. Elektroniczna faktura VAT bądź elektroniczny paragon są wystawiane dopiero w momencie zrealizowania zamówienia przez Serwis.
  4. Elektroniczna faktura VAT bądź elektroniczny paragon są wysyłane do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia w formacie PDF. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur bez jego podpisu.
  5. Jeśli dane na fakturze VAT mają zawierać inne informacje niż te podane w polach dot. wysyłki zamówienia, należy uwzględnić to przy składaniu zamówienia w odpowiednim do tego polu w Formularzu Zamówienia.
  6. W związku z obowiązującymi przepisami od dnia 1 stycznia 2020 roku, wystawiony paragon przez Sprzedawcę, który nie zawiera NIP nabywcy, nie będzie stanowić podstawy do wystawienia przez Sprzedawcę faktury, która zawierałaby NIP nabywcy.
 

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIĘBIORCĘ NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@worshipstyle.pl. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od wysłania formularza zgłoszeniowego, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny przysługuje także przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 3. Organizator niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Z powyższego uprawnienia Uczestnik nie może skorzystać, gdy: 
a) Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) Organizator prowadzi Warsztaty przygotowujące do wydarzenia rozrywkowego lub kulturalnego w oznaczonym terminie.
 5. Zwrot kosztów warsztatu/zajęć następuje w takiej samej formie, w jakiej była dokonywana wpłata.
 

§ 7 BEZPIECZEŃSTWO

 1. Zapisując się na warsztaty Worship Style, uczestnik oświadcza, iż posiada pełną zdolność do udziału w zajęciach tanecznych/warsztatach (brak przeciwwskazań lekarskich ani zdrowotnych).
 2. Uczestnicy warsztatów/zajęć mogą zawrzeć ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
a) za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje uczestników zajęć powstałe z winy Uczestników (Uczestnicy po ukończeniu 13 roku życia),
b) za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje małoletnich  uczestników zajęć, które zaistniały podczas sprawowania odpowiedniego nadzoru przez prowadzącego zajęcia.
 3. Na zajęcia taneczne/warsztaty można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić Uczestnika z sali. Uczestnik po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia. Opłata za zajęcia, z których Uczestnik został wyproszony za brak obuwia na zmianę nie jest zwracana.
 4. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój. Na warsztatach/zajęciach obowiązuje schludny i godny strój sportowy. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia z sali osób nieprzygotowanych do zajęć/warsztatów.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do zabezpieczenia swoich rzeczy w zamykanych szafkach w miejscach oznaczonych jako szatnia. W przypadku braku możliwości skorzystania z szafek, Uczestnik jest zobowiązany do pozostawienia rzeczy w sali odbywania zajęć/warsztatów w miejscu wskazanym przez Instruktora.
 6. Uczestnicy zajęć tanecznych/warsztatów są narażeni na wysokie natężenie dźwięku.
 7. Zaleca się, aby Uczestnik skontrolował uprzednio swój stan zdrowia przed wzięciem udziału w Warsztatach/Zajęciach.
 8. Uczestnik Warsztatów/Zajęć zobowiązany jest, by informować instruktora o ewentualnych kontuzjach, chorobach i innych przypadłościach, które mogą spowodować ograniczenia ruchowe, przed rozpoczęciem Warsztatów/Zajęć.
 

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 2. Uczestnik warsztatów/zajęć wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku, w razie jego utrwalenia na warsztatach lub zajęciach w celach informacyjno – promocyjnych Worship Style oraz jako materiał pamiątkowy [Worship Style dba o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób biorących udział w zajęciach lub warsztatach]. Zgoda obejmuje utrwalanie (w szczególności w formie audiowizualnej i wizualnej), obróbkę, zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnie aktualnie technikami i metodami oraz wykorzystanie, rozpowszechnianie i publikowanie wizerunku, także wraz z wizerunkami innych osób, na wszelkich możliwych polach eksploatacji, w szczególności na płytach CD i DVD, w sieci Internet rozpowszechnianie poprzez media strumieniowe, web casting, simulcasting, live streaming; a także przeprowadzanie prezentacji publicznej oraz przechowywanie, zapisywanie i/lub odtwarzanie w pamięci pendrive’ów, iPadów, komputerów, smartfonów lub w chmurze obliczeniowej („Cloud computing”) lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet i/lub baz danych), w tym upublicznianie w sieci Internet (także poprzez portale społecznościowe), w szczególności poprzez wykorzystywanie i/lub zapisywanie na stronach www.
 

§ 9 KOPIOWANIE I UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW

 1. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie, publikowanie i udostępnianie materiałów warsztatowych/ z zajęć w Internecie lub wypożyczanie osobom nie będącym uczestnikami warsztatów/zajęć.
 2. Organizator nie wyraża zgody na rozpowszechnianie choreografii tanecznych z warsztatów/ zajęć, ani na publikowanie wykorzystywanych ćwiczeń i muzyki w jakiejkolwiek formie – zarówno pisemnej jak i elektronicznej – w Internecie.
 3. Majątkowe prawa autorskie do układów tanecznych lub utworów stworzonych przez Worship Style należą do Worship Style. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami). Żaden z utworów w całości jak i zaprezentowany na warsztatach/zajęciach nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez pisemnej zgody Organizatora. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Organizatora z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
 4. Materiały warsztatowe lub z zajęć (m.in. konspekty zajęć, płyty CD, filmiki instruktażowe) mają służyć uczestnikom do codziennego uwielbienia Boga, zatem mogą być wykorzystywane tylko na własny użytek. Kopiowanie płyt CD lub innych materiałów bez zgody autorów jest niezgodne z obowiązującym prawem i podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 2.
 5. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów warsztatowych/ z zajęć w celach komercyjnych wymaga zgody Organizatora.
 6. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek kursów, rekolekcji i warsztatów, w tym szkoleniowych rad pedagogicznych, a także innej działalności komercyjnej z wykorzystaniem materiałów z warsztatów/zajęć Organizatora.
 

§ 10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług oferowanych przez Organizatora należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@worshipstyle.pl
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Uczestnika.
 4. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługujące konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Uczestnicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej strony internetowej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. O każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 4. Regulamin obowiązuje od momentu publikacji na stronie https://WorshipStyle.pl