REGULAMIN WARSZTATÓW ORAZ ZAJĘĆ TANECZNYCH
PROWADZONYCH PRZEZ WORSHIP STYLE

 1. Organizatorem warsztatów oraz zajęć tanecznych jest Maria Trusiło-Kiepuszewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „Worship Style Maria Trusiło-Kiepuszewska”, zarejestrowaną w Borzęcinie, przy ul. Jaskółczej 32, 83-000 Borzęcin, pod nr NIP: 4990667247, zwany dalej „Worship Style”.
 2. Z Worship Style można kontaktować się mailowo na adres: Biuro@WorshipStyle.pl
 3. Worship Style organizuje warsztaty i zajęcia taneczne do muzyki chrześcijańskiej, które mają na celu uwielbienie Boga oraz rozwój uczestników warsztatów i zajęć w wymiarze: biologicznym, psychicznym, społecznym i duchowym.
 4. Warsztaty oraz zajęcia są organizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Oferta warsztatów i zajęć są umieszczone na stronie https://WorshipStyle.pl/

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Worship Style zapewnia Uczestnikom warunki odpowiednie do efektywnego przeprowadzenia warsztatów/zajęć.
 2. Worship Style zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca przeprowadzenia warsztatów/zajęć.
 3. W przypadku zmiany terminu lub miejsca warsztatów/zajęć Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy przed ich rozpoczęciem.
 4. Worship Style zastrzega sobie prawo do zmiany programu warsztatów/zajęć z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do rekompensaty z tego tytułu.
 5. W przypadku wydarzenia organizowanego z udziałem zaproszonych prelegentów, Worship Style zastrzega sobie możliwość zmiany prelegentów. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do rekompensaty z tego tytułu.
 6. Worship Style lub osoba upoważniona udziela informacji Uczestnikom dotyczących zmian lub zasad organizacji warsztatów/zajęć mailowo lub telefonicznie.

§ 2 RODZAJE I FORMY WARSZTATÓW / ZAJĘĆ

 1. Zajęcia obejmują spotkania cykliczne odbywające się w określonych odstępach czasu, warsztaty prowadzone są przez jeden dzień, weekendowo, przez klika dni lub cyklicznie. Warsztaty poza nauką tańca mogą obejmować min. konferencje, eucharystię, wspólną modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu.
 2. W przypadku opłat za zajęcia dla dorosłych Uczestnik może wykupić pojedyncze zajęcia, pakiet zajęć miesięcznych lub sześciomiesięcznych. Wszystkie opłaty dotyczą jednej osoby.
 3. W przypadku opłat za warsztaty Uczestnik ponosi opłatę jednorazową za cały czas trwania warsztatu lub w ratach indywidualnie uzgodnionych z Worship Style.
 4. W przypadku opłat za zajęcia dla dzieci na terenie szkoły lub przedszkola, Uczestnik wykupuje pakiet zajęć rocznych (2 semestry szkolne). W tym przypadku, Uczestnik może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.
 5. W przypadku zapisów na określone warsztaty, wymagane będzie dokonanie opłaty rezerwacyjnej, gwarantującej udział Uczestnika w warsztatach. Uczestnik zostanie poinformowany o jej wysokości najpóźniej przy dokonaniu zapisu na warsztaty.
 6. Informacje o obowiązujących zniżkach i promocjach znajdują się na stronie https://WorshipStyle.pl/

§3 ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W WARSZTATACH I ZAJĘCIACH

 1. Worship Style ustala minimalną oraz maksymalną liczbę uczestników warsztatów/zajęć. W przypadku braku wystarczającej ilości uczestników, Worship Style zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów/zajęć. W takiej sytuacji Uczestnik nie ponosi kosztów warsztatów/zajęć, które się nie rozpoczęły, a w przypadku rozwiązania grupy tanecznej, Worship Style zwraca proporcjonalne koszty warsztatów/zajęć, które się nie odbyły.
 2. Zgłoszenia do udziału w warsztatach/zajęciach odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie https://www.WorshipStyle.pl lub na fanpage’u https://www.facebook.com/TaniecUwielbienia
 3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w warsztatach / zajęciach wyłącznie za zgodą rodziców / opiekunów prawnych. Rodzice / opiekunowie osób niepełnoletnich zobowiązani są do dostarczenia zgody na piśmie Instruktorowi lub przesłanie skanu zgody mailowo na adres Biuro@WorshipStyle.pl w terminie 14 dni od wysłania formularza. Wzór zgody zostanie wysłany na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od wysłania formularza zgłoszeniowego .
 5. Uczestnik może odstąpić od umowy, składając Worship Style oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć pisemnie na adres Worship Style lub na adres mailowy: Biuro@WorshipStyle.pl
 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 7. Z powyższego uprawnienia Uczestnik nie może skorzystać gdy:
  a) Worship Style wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) Worship Style prowadzi Warsztaty przygotowujące do wydarzenia rozrywkowego lub kulturalnego w oznaczonym terminie.
 8. Zwrot kosztów warsztatu/zajęć następuje w takiej samej formie, w jakiej była dokonywana wpłata.

§4 PŁATNOŚCI

 1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach/zajęciach jest dokonanie zapisu drogą elektroniczną oraz dokonanie opłaty według wybranej przez siebie opcji w zgłoszeniu. Cena uczestnictwa jest podana w zgłoszeniu, może się różnić w zależności od formy i rodzaju organizowanych warsztatów/zajęć.
 2. Przy wysyłaniu formularza elektronicznego Uczestnik w sposób, nie budzący wątpliwości, zostaje poinformowany o tym, że wysłanie formularza jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.
 3. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia warunków udziału w warsztatach/zajęciach. W tym celu niezbędny jest kontakt z biurem Worship Style poprzez formularz w zakładce kontakt na stronie www.worshipstyle.pl lub mail Biuro@WorshipStyle.pl.
 4. Każdy Uczestnik po dokonaniu rejestracji ma obowiązek opłacić swój udział w warsztatach/zajęciach niezwłocznie, najpóźniej do 3 dni po przesłaniu zgłoszenia.
 5. Worship Style wystawia paragon lub fakturę za zapłatę w oparciu o dane zawarte w formularzu.
 6. Cenę za warsztaty/zajęcia należy uiścić na konto:

WORSHIP STYLE Maria Trusiło-Kiepuszewska,
mBank: 09 1140 2004 0000 3502 7708 2493

wpisując w tytule:
Warsztaty/Zajęcia Worship Style, miasto, termin zajęć/warsztatów, imię i nazwisko Uczestnika

w przypadku opłaty za zajęcia/ warsztaty dla dzieci należy podać:
nazwę szkoły/ przedszkola, imię i nazwisko uczestnika

§5 BEZPIECZEŃSTWO

 1. Zapisując się na warsztaty Worship Style, uczestnik oświadcza, iż posiada pełną zdolność do udziału w zajęciach tanecznych/warsztatach (brak przeciwwskazań lekarskich ani zdrowotnych).
 2. Uczestnicy warsztatów/zajęć mogą zawrzeć ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Worship Style nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.  Worship Style nie ponosi odpowiedzialności:
  a) za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje uczestników zajęć powstałe z winy Uczestników (Uczestnicy po ukończeniu 13 roku życia),
  b) za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje małoletnich  uczestników zajęć, które zaistniały podczas sprawowania odpowiedniego nadzoru przez prowadzącego zajęcia.
 3. Na zajęcia taneczne/warsztaty można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić Uczestnika z sali. Uczestnik po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia. Opłata za zajęcia, z których Uczestnik został wyproszony za brak obuwia na zmianę nie jest zwracana.
 4. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój. Na warsztatach/zajęciach obowiązuje schludny i godny strój sportowy. Worship Style zastrzega sobie prawo do wyproszenia z sali osób nieprzygotowanych do zajęć/warsztatów.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do zabezpieczenia swoich rzeczy w zamykanych szafkach w miejscach oznaczonych jako szatnia. W przypadku braku możliwości skorzystania z szafek, Uczestnik jest zobowiązany do pozostawienia rzeczy w sali odbywania zajęć/warsztatów w miejscu wskazanym przez Instruktora.
 6. Uczestnicy zajęć tanecznych/warsztatów są narażeni na wysokie natężenie dźwięku.
 7. Zaleca się, aby Uczestnik skontrolował uprzednio swój stan zdrowia przed wzięciem udziału w warsztatach.
 8. Uczestnik warsztatów/zajęć zobowiązany jest, by informować instruktora o ewentualnych kontuzjach, chorobach i innych przypadłościach, które mogą spowodować ograniczenia ruchowe, przed rozpoczęciem Warsztatów.

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Worship Style przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 2. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku, w razie jego utrwalenia na warsztatach lub zajęciach w celach informacyjno – promocyjnych Worship Style oraz jako materiał pamiątkowy [Worship Style dba o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób biorących udział w zajęciach lub warsztatach]. Zgoda obejmuje utrwalanie (w szczególności w formie audiowizualnej i wizualnej), obróbkę, zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnie aktualnie technikami i metodami oraz wykorzystanie, rozpowszechnianie i publikowanie wizerunku, także wraz z wizerunkami innych osób, na wszelkich możliwych polach eksploatacji, w szczególności na płytach CD i DVD, w sieci Internet rozpowszechnianie poprzez media strumieniowe, web casting, simulcasting, live streaming; a także przeprowadzanie prezentacji publicznej oraz przechowywanie, zapisywanie i/lub odtwarzanie w pamięci pendrive’ów, iPadów, komputerów, smartfonów lub w chmurze obliczeniowej („Cloud computing”) lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet i/lub baz danych), w tym upublicznianie w sieci Internet (także poprzez portale społecznościowe), w szczególności poprzez wykorzystywanie i/lub zapisywanie na stronach www.

§7 KOPIOWANIE I UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW

 1. Worship Style nie wyraża zgody na kopiowanie, publikowanie i udostępnianie materiałów warsztatowych/ z zajęć w Internecie lub wypożyczanie osobom nie będącym uczestnikami warsztatów/zajęć.
 2. Worship Style nie wyraża zgody na rozpowszechnianie choreografii tanecznych z warsztatów/ zajęć, ani na publikowanie wykorzystywanych ćwiczeń i muzyki w jakiejkolwiek formie – zarówno pisemnej jak i elektronicznej – w Internecie.
 3. Majątkowe prawa autorskie do układów tanecznych lub utworów stworzonych przez Worship Style należą do Worship Style. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami). Żaden z utworów w całości jak i zaprezentowany na warsztatach/zajęciach nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez pisemnej zgody Worship Style. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Worship Style z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
 4. Materiały warsztatowe lub z zajęć (m.in. konspekty zajęć, płyty CD, filmiki instruktażowe) mają służyć uczestnikom do codziennego uwielbienia Boga, zatem mogą być wykorzystywane tylko na własny użytek. Kopiowanie płyt CD lub innych materiałów bez zgody autorów jest niezgodne z obowiązującym prawem i podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 2.
 5. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów warsztatowych/ z zajęć w celach komercyjnych wymaga zgody Worship Style.
 6. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek kursów, rekolekcji i warsztatów, w tym szkoleniowych rad pedagogicznych, a także innej działalności komercyjnej z wykorzystaniem materiałów z warsztatów/ zajęć Worship Style.

§8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług oferowanych przez Worship Style należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: Biuro@WorshipStyle.pl
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Uczestnika.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Uczestnicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej strony internetowej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. O każdej zmianie Regulaminu Worship Style powiadomi Uczestników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 4. Regulamin obowiązuje od momentu publikacji na stronie https://WorshipStyle.pl